In heel Nederland rekenend SoWiRo.com bij een bestelling boven € 15,- geen verzendkosten!!

Download algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SoWiRo.com onderdeel van KRMULLER.COM en op alle met SoWiRo.com aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SoWiRo.com is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SoWiRo.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 SoWiRo.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van SoWiRo.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 SoWiRo.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. SoWiRo.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan SoWiRo.com via elektronische weg is verzonden en door SoWiRo.com is ontvangen.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en SoWiRo.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SoWiRo.com zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SoWiRo.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.  

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die SoWiRo.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SoWiRo.com worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.  

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • Op Rekening (alleen voor bedrijven)
  • Vooruitbetaling
  • Onder Rembours
  • door een eenmalige machteging
  • Achteraf (dit is geregeld via paypal betaling)
SoWiRo.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door SoWiRo.com een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. SoWiRo.com is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SoWiRo.com. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet-tijdige betaling is SoWiRo.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft SoWiRo.com ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. SoWiRo.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Retourneren en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
6.2 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.
6.3 Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
6.4 Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
6.5 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
6.6 Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@sowiro.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met SoWiRo.com is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door SoWiRo.com geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.
8.2 SoWiRo.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SoWiRo.com. SoWiRo.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien SoWiRo.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door SoWiRo.com verzekering hieromtrent wordt vergoed.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die SoWiRo.com aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SoWiRo.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De Koper is gehouden SoWiRo.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen SoWiRo.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat SoWiRo.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SoWiRo.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is SoWiRo.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij SoWiRo.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SoWiRo.com, haar toeleveranciers of andere  rechthebbenden.  

11. Persoonsgegevens
11.1 SoWiRo.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
11.2 SoWiRo.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.  

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van SoWiRo.com of overeenkomsten gesloten met SoWiRo.com worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.  

13. klachtenbehandeling
13.1 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar klachten@krmuller.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .
13.2 Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

14. Waarschuwingen gebruik etherische oliën
14.1 Etherische oliën niet op de huid gebruiken, omdat dit irritatie kan veroorzaken.
14.2 Etherische oliën niet inwendig gebruiken.
14.3 Etherische oliën zijn vluchtig en kunnen brandbaar zijn, dus niet bij open vuur gebruiken.
14.4 Etherische oliën buiten bereik van kinderen houden.

15. Diversen
15.1 SoWiRo.com, is gevestigd te (4102JM), Akelei 34 en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 54548624. Het BTW-identificatienummer is NL 103702507 B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan SoWiRo.com, Akelei 34 4102 JM Culemborg of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
15.2 Klanten Service (030-320 0 023) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@sowiro.com
15.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. SoWiRo.com doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.| Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.